Zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem bych Vás ráda seznámila o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ke kterému může dojít návštěvou a používáním mého webu www.komfortstep.cz (dále jen "webu"), v rámci obchodního styku s mou osobou – Veronika Jarolímová, IČ: 06058311, se sídlem U krbu 20, 100 00 Praha, a případně také v jiných případech jako je návštěva mých stránek na sociálních sítích.

Správcem webu a sociálních sítí je Veronika Jarolímová.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Při zpracování se řídím platnými právními předpisy a zpracování provádím pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráním v maximální možné míře.

Pokud Vám něco nebude jasné, ráda Vám Vaše dotazy zodpovím. Za tímto účelem mě prosím kontaktujte na e-mail info@terapie-chiropraxe.cz.

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše údaje zpracovávám, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým v České republice je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Veronika Jarolímová, IČ: 06058311, se sídlem U krbu 20, 100 00 Praha .

Jako správce Vaše údaje shromažďuji, zpracovávám je a nesu odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU

Web je koncipován především jako informační stránka. Na tomto webu však používám nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci (společnost Google provádí tzv. anonymizaci Vaší IP adresy).

Analytické nástroje používám ke zvýšení produktivity mých webových stránek.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na webu je umístěn kontaktní formulář, který můžete využít v případě zájmu o navázání vzájemné spolupráce nebo v případě, že mě chcete ať už z jakéhokoliv důvodu kontaktovat. Pokud kontaktního formuláře využijete, budete se mnou sdílet Vaše jméno a Váš e-mail, abych Vám byla schopna na Váš dotaz odpovědět či Vám poskytnout zpětnou vazbu. Vaše údaje musím zpracovávat po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemám důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete mým klientem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

COOKIES

Na mém webu můžou být za účelem zvýšení produktivity používány také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete web využívat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří dokáží ochránit osobní údaje ještě lépe, než já. Jedná se o poskytovatele následujících platforem:

Shoptet, Facebook, Instagram, Tiktok, webnode

Odkazy na mé sociální sítě naleznete také na mých webových stránkách. Pokud máte zájem mě na sociálních sítích sledovat, může tak učinit a kdykoliv jste pak oprávněni sledování mých profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit.

POSKYTOVÁNÍ TERAPIE

Pokud Vám poskytuji  terapii v oblasti celkově zdravého životního stylu, je nutné, abych po dobu poskytování tohoto poradenství zpracovávala Vaše osobní údaje. Jakmile dojde k ukončení poskytování mých služeb, Vaše údaje zpracovávám pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Vztah mezi mnou a mým klientem je důvěrný. Tuto zásadu ctím v každém jednotlivém případě.

ZAKOUPENÍ E-BOOKU NEBO WEBINÁŘE

Osobní data zadaná při vyplnění formuláře pro objednávku e-booku nebo webináře jako jméno a příjmení, e-mail a další nepovinná data (adresa) jsou zpracovávána za účelem odeslání požadovaných souborů, případně za účelem zodpovězení Vašich dotazů.

Tyto osobní údaje jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat mě o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Máte také právo požádat mě, abych provedla opravu nepřesných osobních údajů či abych doplnila neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud máte za to, že Vaše údaje vedu jako nepřesné nebo neúplné, můžete mě požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů mě můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracovávám protiprávně nebo je již nemám důvod zpracovávat, a to na e-mailové adrese info@terapie-chiropraxe.cz.

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat mě, abych bez zbytečného odkladu provedla výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemám důvod zpracovávat, pokud odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracovávám protiprávně.

Výmaz Vašich údajů neprovedu v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění mé právní povinnosti stanovené právem Unie a právem České republiky, nebo pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely, a pro určení, výkon či obhajobu mých právních nároků.

Kontaktovat mě v tomto případě můžete na e-mailové adrese info@terapie-chiropraxe.cz.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste mi poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@terapie-chiropraxe.cz.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Již jsem přijala a dále přijímám organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abych předcházela náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.

Záznamy nebyly nalezeny...